venerdì 9 febbraio 2024

APELUL asociațiilor din diaspora: Puteți semna "Propunerile de modificări ale Ghidului de finanțare nerambursabilă DRP 2024"

 


Peste 70 de reprezentanți ai asociațiilor de români din diaspora au discutat în ultimele zile modalitățile de îmbunătățire a Ghidului de finanțare al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pus în discuție publică de către instituție. 

Propunerile care au întrunit cele mai multe adeziuni au fost incluse într-un document care va fi înaintat DRP pe data de 10 februarie. Data limită de depunere a propunerilor este 11 februarie.

Atașăm mai jos propunerile (adăugiri cu albastru, iar paragrafele propuse spre eliminare sunt tăiate), precum și o listă cu motivațiile cererilor. 

Asociațiile care doresc să-și exprime adeziunea la propuneri, o pot face adaugând semnatura (Nume Asociație, țara și nume reprezentant legal)  în următorul document încărcat pe google Drive. Noi vom actualiza perodic  lista cu semnăturile care vor sosi la ACEST LINK.

///////

Către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1,
011871 București, România

 

 Propuneri de modificări ale Ghidului de finanțare nerambursabilă 2024

 

Cu referire la Ghidul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024, după o analiză amănunțită dorim să înaintăm câteva propuneri de modificare care în opinia noastră, vor contribui la îmbunătățirea accesibilității și eficienței procesului de finanțare. Propunerile noastre se axează pe următoarele aspecte:

Ghidul de finanţare nerambursabilă 2024 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (denumit în continuare DRP) sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. 

Finanţările nerambursabile cu implementare indirectă se acordă în baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare (contracte), încheiate cu solicitanţii ce au întrunit cumulativ condiţiile prevăzute de prezentul Ghid, Legea nr. 321/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 299/2007 republicată cu modificările şi completările ulterioare

Finanţările nerambursabile cu implementare indirectă destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora. 

În anul 2024, DRP organizează o sesiune de finanțare a proiectelor, acțiunilor și programelor în sprijinul românilor de pretutindeni, în cadrul căreia se organizează mai multe perioade de depunere a cererilor. IN BAZA UNUI CALENDAR TRIMESTRAL , PUBLICAT PE SITE-UL DRP.

Perioadele de depunere a cererilor de finanțare se fac publice pe site-ul DRP. 

Proiectele cu o perioadă de derulare de minim 10 luni se depun până în data de 15 martie 2024 (inclusiv).

Cererile de finanţare se evaluează periodic, IN BAZA UNUI CALENDAR PRESTABILIT IN PREZENTUL GHID ,iar rezultatele evaluării vor fi aprobate prin proces verbal de către ordonatorul de credite al DRP și publicate pe site-ul DRP.

1. PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

Educaţie - păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării. 

Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de româniA REȚELELOR DE PROFESIONIȘTI ÎN DIFERITE DOMENII şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români. 

Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. 

Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. 

Comunitate - sprijinirea înființării de centre pentru dezvoltarea comunităților românești de pretutindeni, care vor oferi servicii și programe adaptate nevoilor identificate, precum acordarea de sprijin social, informațional și în cazuri de urgență, asistență juridică, asistență pentru reîntoarcere și reintegrare, creșterea coeziunii comunitare, învățarea limbii române, promovarea culturii, tradițiilor și spiritualității românești. 

Solicitanții vor prezenta un plan pentru asigurarea sustenabilității pe termen de minim 5 ani a centrului. Beneficiarii finanțării nerambursabile vor asigura cheltuielile curente. 

În cadrul sesiunii de finanțare 2024, un solicitant poate depune cel mult TREI PROIECTE cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite. 

Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanţate sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 2).

Reprezintă un avantaj ca proiectele să provină de la organizații reprezentative ale românilor de pretutindeni, ale căror activităţi se desfăşoară în cadrul comunităţilor româneşti de peste hotare şi în sprijinul românilor de pretutindeni.

2. PREELIGIBILITATEA

Pre-eligibilitatea este o etapă premergătoare evaluării proiectelorÎn cadrul etapei de pre-eligibilitate are loc doar o examinare preliminară a dosarului, prin care se stabilește că proiectul are legătură cu activităţile/acţiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului, se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Legea 321/2006, republicată și poate fi înaintat spre analiză și evaluare comisiei de evaluare a proiectelor, programelor și acțiunilor. Prin pre-eligibilitate nu se stabilește eligibilitatea solicitantului, proiectului, cheltuielilor și proiectul nu este aprobat. 

3. ELIGIBILITATEA

3.1 Eligibilitatea solicitantului

Pot obţine finanţare nerambursabilă:

asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale înregistrate în mod legal în statul de reședință;

persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanţări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Nu pot beneficia de finanţare nerambursabilă acordată de DRP solicitanţii aflaţi în una dintre situaţiile de mai jos:

desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, activităţi împotriva statului român, a intereselor acestuia şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;

desfăşoară sau au desfăşurat, sub orice formă, acţiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor şi/sau împotriva comunităţilor româneşti din afara frontierelor României;

desfăşoară sau au desfăşurat orice act sau acţiune de natură să aducă atingere prestigiului, reputaţiei sau imaginii statului român, Autorităţii Finanţatoare, a românilor şi/sau comunităţilor româneşti, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;

- se află în incapacitate de plată;

au conturile blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive sau a unui titlu executoriu emis de autorităţi;

nu şi-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare, au fost declaraţi neeligibili de către Autoritatea Finanţatoare și înregistrează debite (obligații) restante, asumate prin acorduri de finanţare anterioare închetate cu DRP;

au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică a solicitantului;

solicitantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, nu pot obţine finanţare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.  

3.2 Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să aibă legătură cu activităţile/acţiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;

implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, astfel cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 3);

să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepţia publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care derulează programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

4. EVALUAREA PROIECTELOR

4.1. Documente necesare în etapa de preeligibilitate a proiectelor: 

Cererea de finanţare (Anexa nr. 1) - se completează  în limba română pe platforma online diaspora.gov.ro şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită în acest sens. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente, care vor fi încărcate în platforma online:

Copii ale actului de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite şi al coordonatorului de proiect, dacă este cazul, cu menţiunea "conform cu originalul";

Copie după Actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum şi orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislaţiei statului de reşedinţă (în copie şi traduse în limba română), cu menţiunea "conform cu originalul".

CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;

- În situația cererilor de finanțare depuse de unități de cult sau asociații religioase, precum și în cazul implicării acestora în derularea proiectului în calitate de parteneri, este necesară transmiterea binecuvântării ierarhului locului/recomandarea conducătorului local al cultului;

- Extras de cont eliberat de bancă, din care să rezulte datele bancare ale solicitantului;

Declaraţia de eligibilitate (Anexa nr. 5) completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta;

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, acesta va depune și declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa nr. 4), care va fi semnată pentru legalitate de Ambasadă/Consulat/DRP;

Declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 6);

Ultimul bilanț contabil înregistrat la autoritățile competente, însoțit de ultima balanță contabilă sau un alt document similar recunoscut în statul de reședință în care beneficiarul îsi desfăsoara activitatea;

Documente specifice pentru proiectele care prevăd crearea şi dezvoltarea de site-uri/platforme online, înființarea de radiodifuzori, execuţia de lucrări, restaurarea/întreținerea de spaţii/imobile, dotarea de spaţii și achiziția de bunuri imobile (clădiri și terenuri), conform Anexei nr. 13;

Notă: Constituie un avantaj la evaluarea cererii de finanţare prezentarea unor documente care atestă că solicitantul dispune de contribuţie proprie în cuantum de minimum 5% din valoarea finanţării solicitate (exemplu: extras de cont, parteneriat, sponsorizare sau altele asemenea care au legătură cu activităţile din proiect şi care dovedesc existenţa unui parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice şi care pot fi cuantificabile).

Notă: Tipuri de documente doveditoare ale contribuției financiare proprii: 

- extras de cont prin care se face dovada existenței a minimum 5% din valoarea finanțării solicitate;  ADAUGAT: PRIN extras de cont,, contract de voluntariatcuantificabil, parteneriat, sponsorizare ,etc, care au legătură cu activităţile din proiect şi care dovedesc existenţa unui parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice şi care pot fi cuantificabile..

Cererea de finanţare şi documentele menţionate, se încarcă în format electronic în platforma online diaspora.gov.ro, care va genera numărul de înregistrare.

Dacă este cazul, responsabilul de proiect va solicita prin intermediul platformei online diaspora.gov.ro documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului, la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 3 zile lucrătoare. În cazul nerespectării termenului de 3 zile prevăzut mai sus, Autoritatea Finanțatoare își rezervă dreptul de a respinge cererea de finanțare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor.

4.2 . Evaluarea şi aprobarea proiectelor:

După obținerea avizului de preeligibiliate, dosarele de finanţare se înaintează spre evaluare către Comisia de evaluare a proiectelor, programelor şi acţiunilor, care va proceda la evaluarea acestora pe baza unor criterii de selecţie, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor publicat pe site-ul www.dprp.gov.ro.

Notă: Comisia de evaluare poate propune aprobarea integrală sau parţială a sumei 

solicitate prin cererea de finanţare, ținând cont de specificul proiectului.

Rezultatul evaluării şi aprobării/respingerii proiectelor vor face obiectul unui proces verbal aprobat de către ordonatorul de credite al instituției, înlocuitorul desemnat al acestuia și se afişează pe site-ul www.dprp.gov.ro.

În cazul în care proiectul este aprobat, solicitantul are obligaţia să transmită, prin poştă, la adresa: str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, cod 011871, Bucureşti, România, toate documentele în original sau cu menţiunea conform cu originalul, după caz, în vederea semnării acordului/contractului de finanţare, în termenul indicat de către responsabilul de proiect. 

Solicitantul va comunica responsabilului de proiect, prin intermediul platformei online diapora.gov.ro, dovada transmiterii prin poştă a documentelor indicate.

4.3. Contestarea rezultatelor evaluării :

Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selectare şi aprobare/respingere a dosarului de finanţare, poate formula o contestaţie (Anexa nr. 7). Aceasta se va formula în scris şi va cuprinde:

datele de identificare ale contestatarului;

titlul proiectului;

obiectul contestației;

semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

La cerere, solicitanților li se poate comunica un centralizator cu punctajul obținut în urma evaluării cererii de finanțare și motivarea pentru punctajul obținut.

Contestaţiile se trimit prin e-mail la adresa contestatii.proiecte@dprp.gov.ro, prin poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura DRP din str. Muzeul Zambaccian nr.17, sector 1, cod 011871, București, România, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor evaluarii pe site-ul www.dprp.gov.ro.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere acestora, prin admis sau respins  insotit de :

1) un proces-verbal semnat de membrii comisiei;

2) lista punctajelor;

3) motivele care au dus la rezultatul de admis-respins.

 Procesul verbal cu rezultatul procesului de evaluare a contestaţiilor, aprobat de ordonatorul de credite sau înlocuitorul desemnat al acestuia, va fi publicat pe site-ul www.dprp.gov.ro şi nu mai poate face obiectul unei alte contestaţii.

5.Acordul/Contractul de finanţare

5.1. Acordul/Contractul de finanţare nerambursabilă (Anexa nr. 8) se va semna după:

aprobarea cererii de finanţare de către Comisia de evaluare/Comisia de contestații și

transmiterea tuturor documentelor conform punctului 3.1 și 3.2. 4.1

Acordul/Contractul de finanţare se va adapta în funcţie de specificul fiecărui proiect şi a acţiunilor aferente derulate.

Cererea de finanţare şi Devizul de cheltuieli aprobate, constituie Anexe la Acordul/Contractul de finanţare şi fac parte integrantă din acesta. 

Precizăm că în cazul în care solicitantul nu transmite documentele solicitate în termenul indicat de responsabilul de proiect, Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a sista finanţarea/de a nu încheia Acordul/Contractul de finanţare.

Beneficiarul va respecta etapele realizării programului, proiectului sau acţiunii, conform Cererii de finanţare. 

6. Avansul

6.1  La semnarea contractului, Autoritatea Finanțatoare va acorda un avans reprezentând 50% din valoarea totală aprobată a proiectului.

Prima Etapă de Justificare:

Contribuție inițială: Beneficiarul adaugă 10% din surse financiare proprii la avansul de 50% primit, totalizând 60% din finanțare disponibilă inițial pentru demararea proiectului.

Noua plată: După justificarea utilizării sumei anterioare, Autoritatea Finanțatoare efectuează o nouă plată de 30%, ridicând fondurile totale primite la 80% din valoarea proiectului.

A Doua Etapă de Justificare:

Finalizarea finanțării: Beneficiarul justifică folosirea plății de 30% și adaugă ultima tranșă de 10% din surse proprii plus 5% contribuție proprie.

Această etapă finală de justificare permite eliberarea oricăror fonduri rămase, asigurând că totalul fondurilor de la Autoritatea Finanțatoare plus contribuția proprie acoperă 105% din costurile proiectului.

Faza finală a decontarii: în aceasta etapa beneficiarul va primi restul de 20% din valoarea totala a proiectului, dacă a fost efectuata corect justificarea  celor 80% din valoarea proiectului.

Această structură garantează că totalul finanțării din partea Autorității Finanțatoare și contribuțiile proprii ale beneficiarului acoperă integral costurile proiectului, conform unui proces clar de justificare și decontare.

Autoritatea Finanțatoare se angajează să efectueze decontarea și plata acestora după fiecare etapa în conformitate cu  documentele justificative, în cadrul termenilor stabiliți.

ELIMINAT 5.2 6.2. Autoritatea Finanțatoare acordă avansul de 50%, doar după transmiterea de către beneficiar a extrasului de cont din care rezultă existența a minimum 30 % din valoarea aprobată a proiectului. 

5.3. 6.3 În cazul achiziției de bunuri imobile (terenuri, clădiri), Autoritatea Finanțatoare acordă avansul de 50%, doar după transmiterea de către beneficiar a extrasului de cont din care rezultă existența diferenței de 50 % până la valoarea totală aprobată a proiectului.   

În cazul achiziționării de imobile, Solicitantul va trebui să dețină surse pentru achitarea integrală a bunului achiziționat, Autoritatea Finanțatoare neacceptând sarcini de orice fel asupra imobilului.

5.4. Dovada deținerii surselor proprii, conform art. 5.2 6.2 ș5.3 6.3 se va face pentru fiecare proiect aprobat, în parte, dacă este cazul.

7. Monitorizarea 

Pe durata derulării proiectului, DRP monitorizează, prin reprezentanţii săi, respectarea clauzelor contractuale și a derulării proiectelor. DRP monitorizează îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv după terminarea proiectului, în condițiile legii și ale acordului/contractului de finanțare.

8. Derularea proiectului

Pe parcursul derulării proiectului, la solicitarea Autorităţii Finanţatoare, Beneficiarul are obligaţia de a prezenta orice informaţie sau document în legătură cu proiectul finanţat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitare.

De asemenea, Beneficiarul trebuie să respecte obligaţiile din Anexa nr.12 privind Ghidul de identitate vizuală, valabil pentru perioada 2023-2026.

În situaţia în care, din motive temeinic justificate, Beneficiarul solicită, prin intermediul platformei online diaspora.gov.ro modificarea perioadei de derulare a proiectului sau a devizului de cheltuieli, Autoritatea Finanţatoare va analiza cererea, aceasta putând fi aprobată/respinsă.AUTORITATEA FINANTATOARE ARE OBLIGATIA DE A RASPUNDE / INFORMA LA SOLICITARI INCLUSIV VIA EMAIL IN TERMEN DE 5 ZILE LUCRATOARE. 

9. Decontarea cheltuielilor

9.1. Decontarea parţială/finală

Decontul centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 9) în original se transmite, prin poștă/curier sau depunere la sediul Autorității Finanțatoare, însoţit de documentele justificative în original sau în copie, după caz, cu menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei împuternicite. Decontul centralizator va cuprinde  categoriile de cheltuieli care fac obiectul devizului anexa contractului de finanțare nerambursabilă, va fi însoțit de documentele justificative care vor respecta ordinea  categoriilor de cheltuieli stabilită în același deviz și va fi transmis cu îndeplinirea termenelor indicate în contractul de finanțare. 

Beneficiarul va comunica responsabilului de proiect, prin intermediul platformei online diapora.gov.ro, dovada transmiterii prin poştă a documentelor indicate.

Plata sumelor se face pe bază de Decont centralizator de cheltuieli (Anexa nr. 9), care se va întocmi în lei, însoţit de documentele justificative care atestă efectuarea cheltuielilor pentru categoria şi în limita valorilor prevăzute în Devizul anexă la Contractul de finanţare. 

Documentele justificative necesare în vederea decontării, pe categorii de cheltuieli, se regăsesc în Anexa nr. 11.

Responsabilul de proiect solicită completările necesare la Decontul centralizator de cheltuieli, prin platforma online diaspora.gov.ro, acestea urmând a fi transmise de Beneficiar în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Netransmiterea acestor documentele în termenul menţionat atrage imposibilitatea decontării respectivelor cheltuieli sau, după caz, rambursarea totală sau parţială a sumelor deja acordate.

Plăţile vor fi făcute în LEI, EURO sau USD, conform extrasului de cont, iar pe durata derulării proiectului, se pot realiza şi decontări parţiale, în condiţiile menţionate.

· Beneficiarii (organizaţi sub formă de SRL, SA, conform prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990-republicată), persoane juridice române, işi vor deschide obligatoriu cont în LEI la Trezorerie.

 

Documentele justificative care însoţesc Decontul centralizator de cheltuieli trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să facă dovada legăturii directe sau indirecte dintre cheltuieli şi activităţile proiectului și să fie prevăzută în cadrul devizului de cheltuieli anexă la contractul de finanțare nerambursabilă);

să fie emise pe numele beneficiarului finanţării sau, în cazuri temeinic justificate, pe numele reprezentantului legal sau al unei persoane împuternicite special în acest sens de către solicitant;

- să fie emise în perioada de derulare a proiectului. Prin excepţie şi în cazuri temeinic justificate, cu acordul Autorităţii Finanţatoare, pot fi decontate cheltuieli care au legătură cu activităţile proiectului şi care au fost efectuate în afara termenului de derulare a proiectului, cu condiția ca acestea să fi fost angajate în perioada de derulare a proiectului;

- să fie însoţite de documente justificative și de dovada plăţii.

Documentele justificative prezentate la decont trebuie însoţite de traducerea acestora în limba română și de numele, prenumele și semnătura persoanei care a efectuat traducerea. Nu este necesară traducerea autorizată a acestora, cu excepția contractelor de vânzare – cumpărare prin care se achiziționează imobile (terenuri, clădiri) care trebuie traduse în limba română de către un traducător autorizat.  

Documentele justificative anexate la decontul final de către beneficiarii de finanțări nerambursabile vor fi depuse în copie lizibilă, semnate cu mențiunea ”conform cu originalul” și trebuie să respecte ordinea categoriilor de cheltuieli din devizul anexa contractului de finantare nerambursabilă.

În situaţia în care Beneficiarul nu prezintă documente justificative pentru contribuţia proprie,

suma corespunzătoare acesteia se reţine din suma aprobată la decont.

Prevederile prezentului Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile

legale în vigoare, incidente în materie.

9.2. Raportul de activitate

La finalizarea proiectului, Beneficiarul transmite Raportul de activitate (Anexa nr. 10), în original, la sediul DRP. Acesta va cuprinde următoarele:

partea narativă, în care se prezintă în detaliu modul cum s-a derulat proiectul și activitatea persoanelor remunerate în cadrul proiectului;

documente şi înregistrări despre activităţi (foto, video, audio), dacă este cazul;

fotografii cu bunurile achiziţionate în cadrul proiectului;

materialele promoţionale realizate în cadrul proiectului, dacă este cazul;

informaţii privind reflectarea în mass-media şi social media a proiectului, dacă este cazul;

- liste ale participanţilor implicaţi în proiect, dacă este cazul, în funcţie de specificul proiectului. 

9.3. Termenele de depunere a Decontului centralizator şi a Raportului de activitate

Termenul limită de înregistrare la DRP al Decontului centralizator de cheltuieli şi a Raportului de activitate este de 30 de zile de la finalizarea ultimei acţiuni din cadrul proiectului, dar nu mai târziu de 01 noiembrie 2024cu excepţia proiectelor care au ca obiect exclusiv derularea unor acţiuni în vederea marcării Zilei Naţionale a României (1 Decembrie) care vor avea ca data limită de înregistrare a documentelor data de 10 decembrie 2024.

9.4. Decontarea sumelor se va face cu condiția efectuării integrale a plăților prin virament bancar pentru întreaga valoare a proiectului.

9.5 TOATE DOCUMENTELE SA FIE TRANSMISE ȘI ADMISE CA VALABILE PRIN PLATFORMA DIGITALA.

Aceste modificări propun simplificarea procedurilor și îmbunătățirea accesului la finanțare, în speranța creșterii eficienței și transparenței în procesul de finanțare nerambursabilă.

Prin aceste semnaturi, exprimăm dorința comună de a vedea aceste modificări implementate, în credința că vor face procesul de finanțare mai accesibil și mai eficient pentru toate părțile implicate.

Cu respect,

Semnat:

1. Federația Asociațiilor românești și moldovenești din Piemont - Farmp președinte Dănilă Natașa
2. Diaspora.ro Reprezentant Cosmin Florian Ignatiuc
3. Asociația Socio - Culturală "Decebal"Președinte Sigismund Puczi
4. Ass. SantoApostoloAndrea odv Președinte Barbalata Sebastian, Italia
5. As. Politeia, președinte Irina Lazar, Italia
6. As. RoOmenia. Presedinte Adriana-Mihaela Muresan, Spania
7. As. Europaeus, Președinte Miruna Cajvaneanu, Italia
8. Freddy Kafka Verein für Bildung, Kunst, Kultur und Gesundheit für Kinder und Jugendliche Graz Vorstandsvorsitzender Manfred-Sorin Kafka / 
9. "Casa românească " e.V Nürnberg, Doina Frühwald Germania
10. Fii Responsabil - Verantwortich sein e.V. - preşedintă Chiribeş Alexandra-Georgiana, Germania
11. Uniunea asociațiilor române din Germania- presedinte Manfred-Sorin Kafka, Germania
12. Der Rumänisch-Deutsche Verein aus Niedersachsen e.V.
Presedinte: Constanta-Camelia Petcu, Germania
13. Ionela van Rees-Zota Asociația Dacia e.V. Nürnberg, Germania
14. Asocoacion de Rumanos de la Costa Occidental de Huelva (ARCOH) Spania
Presedinte -Micaela Cìliciu
15. Asociația Romeni Vastesi / Presedinte Irina Lazar, Italia
16.  Asociația Fiore blu APS, Gina Dumitriu, Italia
17. "Coruptia ucide" Vice Presedinte Angela Mihaela Șerban
18. Agent Green, președinte Gabriel Paun
19. Asociația Villaggio Romeno, președinte Luciana Ludușan
20. Asociația "Spirit Românesc", președinte Dana Mihalache
 21. As. Ingeri pentru Suflete , Presedinte Alexandra Timar
22. Asociația Social Activ-ASA, Presedinte Carmen Daniela Stepan-Tătaru 
23.Asociatia Romana de Voluntariat in Abruzzo- Presedintele Mariana Balan
24. Asociația Ziua Unirii - Italia. Președinte: Sebastian Ioan Gîndac
25.Asociația germano-română LITERA Bruchsal, Germania,Președinte Ana-Maria Flegler
26. GRASP Global Romanian Society of Young Professionals, Milano - Salma Iorgu / Italia
27. Casa de la amistad México-Rumania, reprezentant Ioana Kirculescu / Mexic
28. Asociatia Platforma Reset - președinte Daniela Mitrofan
29. Romanian United Foundation, Chicago, USA, președinte Mihai Lehene 
30. Biblioteca Română din Freiburg, Silviu Sanda 
31.  Federația Organizațiilor Românești din Italia  (F.O.R.I.) Reprezentant legal Sorici Constantin. 
32.  Asociația Părinților Români din Italia. Reprezentant legal, Șorici Constantin. 
33. Asociatia Socio-Culturale ,,Dor Romanesc "-Roma  , Floroiu Mariana
34. Asociația Povestea Abecedarului Român , Presedinte Andreea Elena Grigore
35. Asociația Prietenilor Români din Sevilla ,Presedinte  Doinita Fenechiu
36. Asociația Hispano Rumana ,, Moguer sin Fronteras'' , Presedinte Flora Fundulea
37. Asociația Învățăm Viața , Președinte Antonela Corama
38. Asociația Sofia merge mai departe, Presedinte Diana Coman
39. Asociația de Români “La Encima “ , Presedinte Cerasela Mihaela Berchi
40. Asociatia Scriitorilor Israelieni de Limba Romana - Dragos Nelersa 
41. Asociația Freddy Kafka - Asociația pentru Educație, Artă, Cultură și Sănătate pentru Copii și Tineri Graz Președinte Manfred-Sorin Kafka, Germania
42. Association ROCADE din Canada - Simona Hodos 
43. Federația Asociațiilor de Români din Andalucía FARA - Președinta Gabriela Stan
44.Asociazia DOGILAC ODV,Sicilia,Italia, președinta Orzan Dorica
45. Asociația Socio-Culturalā “Dor Călător” , Preşedinte  Gabriel Pirjolea, Italia
46. ICSA WISP , Roma, Italia, presedinte Nicoleta Sprinceana
47. Asociatia Orizzonti Latini APS Cremona ,Italia presedinte Silvica Enache, mail: orizzontilatini@yahoo.it 
48. Asociația “Roma-Nia” președinte Mihaela Bolog, Italia 
49. Instituto Hispano-Rumano, Presedinte Manuel Paduraru
50. "Istituto Culturale Rumeno-Italiano ROON" Frosinone-Italia, Presidente Buzatu Ileana

 

ANEXA

 

Justificarea propunerilor de modificare Ghidului de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 :

1. Implementarea unui calendar  pentru depunerea si evaluarea cererilor: Această modificare va oferi solicitanților un cadru temporal clar și predictibil, facilitând o planificare mai bună a proiectelor și o distribuție echitabilă a oportunităților de finanțare pe parcursul implementarii proiectelor

2. Extinderea rețelelor de profesioniști în cadrul societății civile: Aceasta va consolida sprijinul acordat comunităților de români prin diversificarea și intensificarea colaborărilor profesionale, contribuind la realizarea proiectelor cu un impact mai mare.

3. Permiterea depunerii a cel mult trei proiecte de către un solicitant: Această flexibilitate încurajează diversificarea inițiativelor și sprijină o participare mai activă în cadrul diferitelor programe oferite de DRP.

4. Eliminarea obligativității prezentării ultimei bilanț contabil: Simplifică procesul de aplicare și ține cont de varietatea practicilor contabile internaționale, facilitând accesul la finanțare pentru organizații din diferite jurisdicții.

5. Clarificarea și adăugarea documentelor doveditoare ale contribuției financiare proprii: Subliniază importanța angajamentului și a resurselor proprii ale solicitantului în susținerea implementarii proiectului, sporind transparența și încrederea în procesul de finanțare.

6. Procedura de contestație rapidă: Asigură un răspuns prompt și transparent în cazul contestațiilor, contribuind la un proces de evaluare mai eficient și la reducerea incertitudinilor pentru solicitanți.

7. Acordarea unui avans și stabilirea unor termene precise pentru decontare:    Îmbunătățește fluxul de numerar pentru organizațiile beneficiare, permitând o implementare mai eficientă a proiectelor. Propunerea prevede ca Autoritatea Finanțatoare să acorde organizațiilor beneficiare un avans de 50% din valoarea totală aprobată a proiectului. Aceasta facilitează organizațiilor începerea activităților proiectului fără întârzieri cauzate de constrângeri financiare.Decontarea ulterioară se efectuează în două etape distincte pentru a asigura un flux constant de numerar pe durata implementării proiectului: prima ETAPA DE DECONTARE include avansul plus 10% din sursa financiară proprie a beneficiarului, urmată de o a doua plată ce constă în 30% din valoarea proiectului finanțată de autoritatea finanțatoare, urmand ca a doua etapa de decontare sa cuprinda aceasta plata de 30%+10% din surse financiare proprii+% % contributia proprie. această structură de decONTARE încurajează organizațiile să își gestioneze eficient resursele proprii și să mențină un angajament financiar constant în sprijinul proiectului, asigurând totodată ca Autoritatea Finanțatoare sa-își îndeplinește angajamentele financiare într-un mod structurat și previzibil.

8. Obligația Autorității Finanțatoare de a răspunde la solicitări în 5 zile lucrătoare: Sporește comunicarea și eficiența procesului, asigurând o mai bună coordonare între DRP și beneficiari.

9. Transmiterea și admiterea documentelor prin platforma digitală: Modernizează procesul de decontare, reduce birocrația și accelerează procesul de evaluare,finantare, decontare si aprobareaprobare a cheltuielilor.

10. Solicităm reevaluarea criteriilor in baza carora sunt  aprobate finanțările nereambursabile, fiind de o importantă imperioasă și necesară pentru a asigura o distribuție echitabilă a finanțărilor și pentru a sprijini proiecte care au un impact pozitiv și direct asupra comunităților românești. Educația și asistența socială sunt domenii fundamentale care contribuie la dezvoltarea și bunăstarea comunităților, iar finanțarea acestor proiecte este esențială pentru susținerea acestor eforturi.

 

11. De asemenea, acordarea unor finanțări pentru creșe, grădinițe și adăposturi pentru femeile victime  ale violenței domestice sunt cruciale pentru a oferi suport și protecție celor mai vulnerabile categorii  a comunității. Renovarea și achiziționarea de spații destinate acestor scopuri reprezintă un pas important în direcția oferirii unui suport robust și aliniat cu nevoile reale ale comunităților.

Tratarea cu deosebită importanţă de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni Anexa 2, alineat “j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor/Asociațiilor românilor de pretutindeni;” datorită necesității funcționării pe un termen îndelungat a acestora în folosul comunității din Diaspora

 

12. Aceste propuneri ar contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții în comunități și ar demonstra un angajament puternic față de nevoile reale ale cetățenilor. Sperăm că autoritățile vor lua în considerare aceste sugestii și vor implementa schimbările necesare pentru a sprijini comunitățile în mod eficient.

 

 

 

 

2 commenti:

  1. Am citit 12 asociatii si nu 70 si atunci as vrea sa inteleg cum sa organizez aceste intalniri doar intre voi, vorbiti de asociatii, nu! Gândiți-vă doar să faceți mai mulți bani cu DPRP

    RispondiElimina
  2. dar știați că există asociații care mai trebuie plătite pentru 2023 și riscă să se închidă? nimeni nu zice nimic???

    RispondiElimina